اخبار

بازدیدازشرکت تولیدی لوله وپروفیل نصرزاهدان

درتاریخ1396/1/24باهماهنگی که بامدیرشرکت تولیدی لوله وپروفیل نصرزاهدان،مستقر درشهرک صنعنتی زاهدان انجام گردیدجانشین محترم بسیج اقشارسپاه سلمان استان،به همراه مدیران سازمان های بسیج صنعت ،اصناف ،کارگری وادارات ازواحد تولیدی بازدید به عمل آمد ودرجهت حل مشکل تهیه مواد اولیه واحیاءمجددواحدکه حدود 2ماه است که با10درصد تولید کار می کند چاره جویی گردید ومقرر شد درصورت مساعدت سپاه استان تعداد30نفر نیرو اشتغال زایی در واحدتولیدی صورت گیرد.  

اضافه کردن دیدگاه جدید