اخبار

درتاریخ1395/3/19جلسه ای درفرمانداری زاهدان پیرامون ایجادشرکت موسس تعاونی عمران وشهرسازی جهت جلوگیری از راند خواری وکمک به سایر شرکت ها صنعتی تولیدی استان تشکیل گردید

که دراین جلسه آقای تاجیک رئیس مجمع استانداران کشورضمن حضور شرایط ایجاد این شرکت رابرای اعضا بازگو نمود واز اهمیت وتلاشی که سالهابرای ایجاد این شرکت درمراکز استان هاوشهرستان ها طرح ریزی شده بود بیان نمود ند که یک چهارم جمعیت هر شهرستان باید عضو این تعاونی گردند تا این شرکت شکل بگیرد واعضاء هئیت مدیره آن مشخص گردد پیرامون همین موضوع بعد از صحبتهای وی وفرماندار زاهدان تعدادی از اعضاءشرکت کننده به عنوان موافق ومخالف نظرات خود رابیا ن نمودند ودرپایان رای گیری انجام شد واز تعداد چهارده نفر که ثبت نام کرده بودند هفت نفر به عنوان اعضاءاصلی هئیت مدیره انتخاب شدند که این افراد از افراد سرشناس وپردرامد ازلحاظ اقتصادی بودند.

اضافه کردن دیدگاه جدید