اخبار

جلسه بررسی وضعیت ومشکلات صنایع

درتاریخ1396/1/19جلسه بررسی وضعیت ومشکلات صنایع وهمچنین نحوءواگذاری وام های رفع موانع تولید واحیاءمجددکارخانه لوله پروفیل نصربرگزارشد

جلسه باحضورمدیران قشرهای صنعت ،کارگری ،اصناف ،حقوق دانان،کارمندی،علمی پژوهشی،سازندگی،رسانه وخواهران دردفترجانشین اقشارسپاه سلمان تشکیل گردیدکه موانع ومشکلات صنایع ازسوی مدیرسازمان بسیج صنعت مطرح واعضاءنظرات وپیشنهادات خودرادرجهت تحقق شعارسال96که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده باهمدلی وهمراهی یکدیگردرجهت رشداقتصادی وکیفیت کاروتولیدوافزایش بهره وری واحیاءواحدها وصنایع نیمه تعطیل ابراز نمودندودرپایان مقرر شد بسیج ادارات رایزنی بامدیرعامل بانک صادرات مبنی برپرداخت وام جهت احیاءکارخانه لوله وپروفیل نصرکه می تواندپنجاه نفررابه صورت مستقیم وبیست نفررابه صورت غیرمستقیم اشتغال زایی داشته باشدراباحمایت سپاه استان ازواحدهای تولیدی صنعتی پیگیری نمایدبسیج کارگری وبسیج اصناف هم نسبت به بالا بردن کیفیت تولید وبازارفروش محصولات تولید شده برنامه ریزی واقدام نمایند.   

اضافه کردن دیدگاه جدید