01 آبان 1395 - 02:53
درتاریخ1395/7/28ساعت15 عصر براساس هماهنگی قبلی فرمانده پایگاه بسیج کارگری کارخانه سیمان سیستان بامدیرعامل کارخانه آقای احسانفر که یکی از بزرگترین سرمایه داران استان می باشد جلسه ای پیرامون برنامه...