گزارش/گفتگو

جلسه ای برنامه ریزی اجرای پدافند غیر عامل

درتاریخ1395/7/28ساعت15 عصر براساس هماهنگی قبلی فرمانده پایگاه بسیج کارگری کارخانه سیمان سیستان بامدیرعامل کارخانه آقای احسانفر که یکی از بزرگترین سرمایه داران استان می باشد جلسه ای پیرامون برنامه ریزی مبنی براجرای رزمایش پدافند غیر عامل بااستعداد100نفر از پرسنل کادر وکارگر کارخانه برگزار گردید که ایشان ضمن استقبال آمادگی خود راجهت اجراءبهتر این برنامه اعلام نمود.درهمین راستا مدیر سازمان بسیج کارگری سپاه سلمان جناب سرهنگ نادر شهرکی نیز ضمن تشکر از مدیر عامل از ایجاد آمادگی کارگران وپرسنل  درمواقع بحران وعوامل طبیعی مثل سیل وزلزله وآتش سوزی خبر داد واین آموزش ورزمایش را نقطه قوت وآمادگی اعلام کرد. 

اضافه کردن دیدگاه جدید