اخبار

نظارت ستادی ازحوزه ها وپایگاه های بسیج کارگری نواحی نیکشهر-کنارک وچابهار

مدیرسازمان بسیج کارگری استان وکارشناسان سازمان درنظارت ستادی علاوه برانجام امورات برنامه ای ،جلسات توجیهی برای اعضای شورای حوزه وپایگاه ها وهمچنین سرکشی از پایگاه هاوجلساتی باروسای ادارات کارشهرستان هابه منظورتسریع درروند کار ونحوه ارتباط بسیج کارگری با ادارات واستفاده ازتجربیات نخبگان وافراد تاثیرگذارقشربرگزارگردید

اضافه کردن دیدگاه جدید