1
2
3

درتاریخ1396/1/24باهماهنگی که بامدیرشرکت تولیدی لوله وپروفیل نصرزاهدان،مستقر درشهرک صنعنتی زاهدان انجام گردیدجانشین محترم بسیج اقشارسپاه سلمان...

درتاریخ1396/1/21جلسه برنامه ریزی هفته کار وکارگردرسال 96 باحضوراعضاءجلسه که نمایندگان کارگران ،کارفرمایان وکارآفرینان وهمچنین تشکلهای کارگری بود...

جلسه باحضورمدیران قشرهای صنعت ،کارگری ،اصناف ،حقوق دانان،کارمندی،علمی پژوهشی،سازندگی،رسانه وخواهران دردفترجانشین اقشارسپاه سلمان تشکیل گردیدکه...