1
2
3

بنا به گفته مدیر سازمان بسیج کارگری استان سیستان و بلوچستان مبلغ 1/350/000/000 ریال کمک غیر نقدی از شرکتهای ماران،صید ساحل و...

انتخاب سازمان بسیج کارگری کشوردر جشنواره مالک اشتر ستاد کل نیروهای مسلح را به جامعه کارگری و بسیجیان کارگر و به همه ی عزیران و...

به منظور آسیب شناسی و پیشگیری از معضلات مواد مخدر و علت پیدایش و گرایش کارگران،کارفرمایان و تولید کنندگان  به ا ین مواد خانمان...